فرواردر

فورواردر شخص یا شرکتی است که ترتیبات حمل و نقل کالا را از یک کشور به کشور دیگر را فراهم می کند ولی مسئولیت حمل کالا را بر عهده ندارد، بلکه بصورت یک واسطه حرفه ای میان فرستنده یا گیرنده ی کالا از یک سو و متصدی باربری از سوی دیگر عمل می کند که به آن کارگزار نیز می گویند.

کارهایی که برای فوروارد کالا بایستی انجام شود عبارتست از :

جمع آوری بار و انبارداری

بسته بندی (بر حسب قرارداد و درخواست کارفرما)

بیمه (بر حسب قرارداد و درخواست کارفرما)

صدور بارنامه

انجام کلیه تشریفات و عملیات گمرکی در کشور مبدا (بر حسب قرارداد و درخواست کارفرما)

اخذ مجوزهای لازم (بر حسب قرارداد و درخواست کارفرما)

کسب اطلاعات لازم در جریان حمل کالا و گزارش دهی به صاحبان کالا

اعلام ورود کالا به صاحب کالا و …